home SẢN PHẨM TÔN TƯỢNG PHÁP KHÍ VẬT PHẨM CÚNG DƯỜNG VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO NỘI THẤT QUẦN ÁO - Y PHỤC - PHÁP PHỤC TÔN TƯỢNG PHÁP KHÍ VẬT PHẨM CÚNG DƯỜNG VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO NỘI THẤT QUẦN ÁO - Y PHỤC - PHÁP PHỤC Blog
*

THẾ NÀO LÀ NGŨ BỘ?

Ngũ bộ có nghĩa là 5 bộ. Trong Phật giáo chia thành 5 cỗ tộc chính!

Là Phật cỗ (chư Phật)

Là Liên Hoa bộ (chư ý trung nhân Tát của chiếc liên hoa, nhân hậu hòa : tiệm tự trên ...)

Là Kim Cang bộ (chư người yêu tát, hộ pháp thuộc cái dõng mãnh, cuồng nộ kim cang)

Là Bảo cỗ (chư Thiên)

Là Yết Ma cỗ (còn điện thoại tư vấn là nghiệp dụng bộ, có nghĩa là chư quỷ thần)

5 VỊ PHẬT TƯỢNG TRƯNG cho NGŨ BỘ

Nói một cách đơn giản, dễ hình dung, trong cuộc sống đời thường chúng ta, từng một bộ tộc người đều phải có một bạn đứng đầu, làm chủ. Thì trong các bộ của phật giáo cũng vậy, năm bộ đều sở hữu 5 vị Phật đứng đầu, tượng trưng cho mỗi bộ và được ném ra như sau:

Phật bộ thì gồm đức Tỳ Lô giá Na (Vairocana) Như Lai hay còn được gọi là Đại Nhật Như Lai có tác dụng giáo chủ

Liên Hoa cỗ thì có đức A Di Đà (Amitābha) Như lai hay nói một cách khác là Vô Lượng lâu Phật có tác dụng giáo chủ

Kim Cang bộ thì gồm đức A Súc Bệ (Akshobhya) Như Lai có tác dụng giáo chủ

bão cỗ thì bao gồm đức bà đỡ (Ratnasambhava) Như Lai có tác dụng giáo chủ

Yết Ma cỗ (nghiệp dụng bộ) thì gồm đức Bất Không thắng lợi (Amoghasiddhi) làm giáo chủ

Năm vị Phật này vào mật tông nói một cách khác là Ngũ Phương Ngũ Phật, Ngũ Trì Như Lai, Ngũ Phương Phật!

NGŨ BỘ THẦN CHÚ

Ngũ bộ chú được viết như sau:

Om Ram

Om Shrim

Om Mani Pedme Hum

Om Cale Cule Cunde Svaha

Om Bhrum

Phiên âm Phạn Việt như sau:

Um Ram hay những Um Rôm

Um Si-Răn

Um ma ni pết mê hùm

Um phụ thân lê chu lê chun đê sô ha

Um bơ-Rum

Phiên âm việt như sau:

Án Lam

Án Xỉ Lâm

Án Ma Ni chén Di Hồng

Án chiết Lệ công ty Lệ chuẩn Đề Ta Bà Ha

Án cỗ Lâm

GIẢNG SƠ LƯỢC VỀ NGŨ BỘ THẦN CHÚ

CHƠN NGÔN: ÚM LAM

(hoặc riêng rẽ trì chữ Lam cũng được, Lam hoặc Lãm)

Chữ Lam tịnh pháp giới này, trường hợp tưởng hoặc tụng, hay khiến ba nghiệp thảy mọi thanh tịnh, tất cả tội chướng tận khử tiêu trừ. Lại hay thành tựu kết thúc xuôi toàn bộ việc thù thắng, tùy vị trí trụ xứ thảy được thanh tịnh, y phục ko tịnh lại được tịnh y, thân ko tắm cọ lại được sạch sẽ sẽ. Nếu dùng nước làm cho sạch không điện thoại tư vấn là chơn tịnh, nếu tất cả pháp giới tâm, Lam từ này tịnh đó, tức call rốt ráo thanh tịnh bình. Như một hạt linh đơn, điểm sắt thành xoàn báu. Một chữ Chơn ngôn biến chuyển nhiễm thành tịnh. Kệ rằng:

Ra tự nhan sắc trắng sạch

Không trang điểm nghiêm đó.

Bạn đang xem: Ngũ bộ chú tiếng phạn

Như bên trên đảnh cơ minh châu để vị trí nhục kế, Chơn ngôn đồng pháp giới, vô lượng các tội trừ. Toàn bộ chạm chỗ uế, yêu cầu gia trường đoản cú môn này. Vì vậy Liên Hoa cỗ Niệm Tụng Pháp nói: nếu đụng chỗ dơ bẩn uế, cần quán tưởng trên đảnh có chữ pháp giới sanh ra, phóng tia nắng sắc đỏ. Nghĩa là LAM từ bỏ vậy.

(Nếu thật không có ngoại duyên đầy đủ, ko nước rửa ráy rửa, thiếu thốn y bắt đầu thanh tịnh, dùng chữ LAM này tịnh đó, trường hợp ngoại duyên không hề thiếu mà ko tắm rửa cầm cố áo mới, để làm phép tịnh này là người không tồn tại lòng cung kính, là fan biếng nhác, đó là lỗi khinh mạn vậy. Như vậy làm sao sanh phước khử tội được? Thành tựu việc sở mong Tất-địa. Nếu như trước như pháp tắm rửa sạch mát sẽ, mặc y new thanh tịnh, lại dùng chơn ngôn này tịnh nữa, tức trong quanh đó thanh tịnh, việc mong muốn cầu sẽ mau được linh nghiệm).

VĂN-THÙ NHỨT TỰ CHƠN-NGÔN: ÚM XỈ-LÂM.

Chữ xỉ-lâm này là nhì âm (nhị hiệp), hoặc tía âm (tam hiệp): Thất-li-long, hoặc tư âm (tứ hiệp): Thể-li-hê-dâm. Ngài Nghĩa Tịnh dịch: Thất-lạc-hê-diêm. Tư chữ bởi vậy hợp làm cho một tiếng, mới thành Phạn âm một chữ. Như quan trọng hiểu rành Phạn âm, thì thật khó khăn được chơn diệu. Một chữ vương Chú này, công lực rất to lớn không thể nghĩ bàn.

Như Văn-thù độc nhất Tự Đà-ra-ni Pháp nói: Đức cố kỉnh Tôn bảo các chư Thiên rằng: nên biết Đà-ra-ni này là vua lớn trong những Chú, gồm đại Thần lực. Ví như có người trai lành, gái tín, tốt thọ trì Văn-thù sư-lợi Bồ-tát thường mang đến ủng hộ. Hoặc khi thức, hoặc trong chiêm bao, bởi hiện thân tướng mạo và những việc lành. Chú này còn giỏi nhiếp được Văn-thù sư-lợi Bồ-tát, huống những Bồ-tát và những chúng thánh thiện Thánh, Thế, Xuất thế gian. Chú này có công suất tiêu trừ toàn bộ tội ngũ nghịch, tứ trọng cùng nghiệp thập ác. Cần phải biết Chú này đối với các Thần chú trong trần thế và xuất thế gian rất là thù chiến thắng hơn hết. Là chổ chính giữa của chư Phật hay khiến cho tất cả những sở nguyện thảy đầy đủ đầy đủ. Khi chưa lấy lệ (tác pháp) tức giỏi thành tựu giỏi đẹp những việc như ý. Ví như phát vô thượng đại Bồ-đề tâm, tụng một thay đổi có năng lượng thủ hộ từ bỏ thân mình. Giả dụ tụng hai phát triển thành có năng lượng thủ hộ đồng bạn. Trường hợp tụng ba biến có năng lượng thủ hộ fan trong một nhà. Nếu tụng bốn biến có năng lượng thủ hộ fan trong một thành. Nếu như tụng năm trở nên có năng lượng thủ hộ bạn trong một nước. Ví như tụng sáu thay đổi có công năng thủ hộ người trong độc nhất thiên hạ. Nếu như tụng bảy trở thành có công năng thủ hộ fan trong tứ thiên hạ. Nếu trong mỗi buổi nhanh chóng mai tụng một trở thành chú này nội địa rửa mặt hay khiến người thấy sanh lòng hoan hỷ, còn nói rằng: Nếu gồm chúng sinh bị Phi đầu Quỷ bắt giữ, lấy tay bản thân thoa địa điểm mặt tín đồ kia, tùng chú 108 biến, làm ra tướng mạo xứng đáng sợ, liền rước tay trái kiết bổn sanh ấn (lấy ngón tay loại co để trong lòng bàn tay, tư ngón sau cầm ngón tay loại lại, trong khi cầm cú) tức từ bỏ nộ hét, hai con mắt ngầm nghiêm, tụng thần chú này cơ mà thoa vào fan bệnh, hoạn căn bệnh tức trừ. Nếu tất cả quỷ gây làm cho hoạn bệnh, cần sử dụng chú này chú vào tay phương diện 108 biến, thiêu An tức mùi hương xông đó, tay trái kết ấn bổn sanh, tay mặt xoa vào đầu dịch nhơn, căn bệnh tức trừ lành. Nếu như muốn đi qua toàn bộ chỗ hiểm nạn, sư tử, hổ lang, độc xà, oán tặc nên cần phải thân trung tâm không được gần gũi người đàn bà và nạp năng lượng đồ ngũ tân, toàn bộ rượu thịt, đối các chúng sanh khởi đại bi tưởng, chí vai trung phong tụng chú 49 biến, thì các oán thù ác tự nhiên và thoải mái lui tản, trả như có chạm chán cũng đếu hoan hỷ. Chú này có những bọn chúng sanh, hoặc một kiếp, hoặc vô lượng kiếp, cho đến danh tự cũng không thể nghe được, huống gì được thấy mà chăm tâm trì tụng, Đà-ra-ni này hay khiến chúng sanh hiện tại đời với đương lai thường xuyên được an ẩn, cùng những Như Lai và bọn chúng đại Bồ-tát, thường làm quyến thuộc. Thế nên phải đon đả sanh tâm tưởng cạnh tranh gặp, không nên khinh nhẹ, khởi nghi ngờ tâm, rộng như các kinh đang nói, cần yếu chép hết.

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN-NGÔN

- Úm ma ni pát mê hum.

- Úm ma ni bát di hồng.

- Úm ma ni pết-nạp minh hồng.

Kinh nghiêm túc Bảo vương vãi nói: lúc bấy giờ đồng hồ đức tiệm Tự trên Bồ-tát nói Thần Chú Đại Minh này, bốn đại cỗ châu cùng cung điện của các cõi trời, thảy đông đảo rung động, nước bốn đại dương lớn, nổi sóng ào ạt, hết thảy những ma thao tác chướng ngại run sợ chạy trốn tản mất.

Phật bảo Trừ dòng Chướng Bồ-tát rằng: Sáu chữ Đại Minh Đà-ra-ni này, cực nhọc được gặp mặt gỡ, nếu có fan nào được sáu chữ Đại Minh Vương đây thì fan đó tham, sân, đắm say độc cần thiết nhiễm ô, ví như đeo mang trì giữ khu vực thân, người này cũng không lây nhiễm trước bệnh bố độc. Chơn ngôn này vô lượng tương ưng, với các Như Lai ngoài ra không biết, huống gì Bồ-tát làm thế nào biết được? Đây là chỗ bổn chổ chính giữa vi diệu của tiệm Tự tại Bồ-tát. Nếu bạn nào xuất xắc thường lâu trì chú Đại Minh này ở thời điểm trì tụng gồm chín mươi chín căn-già hà sa số Như Lai tập hội, lại có vi è số Bồ-tát tập hội, lại có vô số Thiên Long chén Bộ cho để hộ vệ người ấy. Bạn trì tụng Thần chú này bảy đời mẫu họ đều sẽ được giải thoát, vào bụng có loài trùng sẽ được địa vị bất thoái chuyển của Bồ-tát. Nếu đeo trì trong thân trên đảnh, có tín đồ được thấy người đeo trì ấy cũng như đồng thấy thân Kim Cang của Như-Lai. Trường hợp hay ý pháp niệm tụng, tức được vô tận biện tài, ngày ngày thường đầy đủ sáu Ba-la-mật như ý công đức. Ví như trong miệng tương đối thở ra đụng vào người nào, fan đó liền khởi trọng điểm lành xa lìa những sân độc, sẽ tiến hành bất thoái gửi Bồ-tát, mau chứng Vô thượng Bồ-đề. Người đeo trì giữ lại gìn Chú này, mang tay rờ đến người nào, hoặc lấy mắt liếc quan sát đến các loài dị loại, những hữu tình, thảy hồ hết mau được vị thế Bồ-tát. Người như vậy vĩnh viễn không thọ các khổ sanh, lão, bệnh, tử.

Lại nữa Phật nói: Vi trần đang có, ta hoàn toàn có thể đếm số lượng kia được, cho đến nước đại hải ta có thể biết con số kia. Nếu có người niệm sáu chữ Đại Minh một biến, đã được công đức mà lại ta quan trọng tính đếm số lượng, trả như trong tứ đại cỗ châu, tất cả kẻ nam thiếu phụ đều hội chứng được vị thế Thất địa Bồ-tát, công đức đã bao gồm cùng với những người niệm Lục trường đoản cú Đại Minh một biến mà công đức không sai khác. Nếu như có tín đồ viết chép Đại Minh này, đồng với bài toán viết chép 8 vạn 4 nghìn Pháp tạng. Nếu rước kim bảo cõi Trời chế tác hình tượng của những đức Như Lai số như vi trần, không bằng chép viết một chữ vào sáu chữ Đại Minh này, chỗ thu hoạch công đức quả báo bắt buộc nghĩ bàn, bạn ấy sẽ tiến hành 108 món Tam-ma-địa môn. Chỉ niệm một đổi mới sẽ được toàn bộ Như Lai lấy y phục siêu thị thuốc thang cùng đồ ngồi nằm không hề thiếu tất cả để cúng dường. Pháp này sống trong Đại thừa siêu là buổi tối thượng, tinh thuần vi diệu. Tất cả Như Lai và những Bồ-tát thảy gần như cung kính lẹo tay có tác dụng lễ.

Khi nói sáu chữ Chơn ngôn này còn có bảy mươi trăm ức các đức Như Lai đa số đến tập hội, đồng nói: Thất-cu-chi Chuẩn-đề Đà-ra-ni. Vậy nên biết sáu chữ Chơn ngôn cùng với Chuẩn-đề Chơn ngôn đầu đuôi tương tu. Như hy vọng cùng Chuẩn-đề Chơn ngôn đồng tụng ấy, có thể trước Chuẩn-đề Chơn ngôn niệm tụng. Song cần yếu hèn hiệp nhì chữ nạp-minh làm cho một chữ mới tương xứng Phạn âm. Hoặc mong mỏi riêng trì tụng, công đức như trên đã nói. Nếu muốn như pháp kiết Đàn niệm tụng rõ như bản kinh văn, đây không chép hết.

Ngài Kim Cang Trí nói: Nếu cầu giải thoát mau thoát ra khỏi sinh tử, tu pháp Tam-ma-địa Du-già tiệm hạnh, vô ký vô số niệm tụng, tức tưởng tự trung ương như khía cạnh trăng tròn sáng lặng ngắt thanh tịnh, trong không tính phân minh. đem chữ Án trong trái tim nguyệt luân ấy.

CHUẨN ĐỀ CHÚ

Lấy chữ CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA PHẠ HA, tự trước xoay vòng bên hữu lần lượt tiếp tục nối nhau thành vòng tròn, cửa hàng xét nghĩa của từng chữ, tâm luôn luôn luôn tương ưng không không đúng khác.

TRÌ MINH TẠNG NGHI QUỸ NÓI:

Chữ Án là Tỳ-lô-giá-na Phật căn bản.

Chữ phân tách là là Đại Luân Minh vương vãi căn bản.

Chữ Lệ tà tà Đại cuồng nộ Bất Động Tôn Minh vương căn bản cũng là MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG CĂN BẢN.

Chữ chủ là TỨ TÝ PHẬT THÂN CĂN BẢN.

Chữ Lệ là BẤT KHÔNG QUYẾN TÁC CĂN BẢN cũng chính là Quán-tự-tại Bồ-tát căn bản.

Chữ chuẩn chỉnh là Đại Tôn-na Bồ-tát căn bản.

Xem thêm: 4 Phần Mềm Nén & Giải Nén File, Giải Nén File Tốt Nhất Miễn Phí

Chữ Đề là KIM CANG TÁT-ĐỎA BỒ-TÁT.

Chữ Ta-Phạ là Y-CA NẶC-TRA BỒ-TÁT căn bản.

Chữ Hạ là PHẠ-NHỰT RA-NẴNG KHƯ MINH VƯƠNG CĂN BẢN.

THỨ ĐẾN TƯ DUY TỰ MẪU CHỦNG TỬ NGHĨA

Chín chữ: Thánh Phạn tự này, tốt sanh tất cả chữ, vì vậy nói rằng từ bỏ mẫu. Nói là chủng tử ấy, là dẫn sanh nghĩa, nhiếp trì nghĩa. Lấy một chữ đầu có tác dụng chủng tử, sau các chữ là sơ hữu cửa hàng trí, y sở dẫn sinh nhiếp vào chữ ban đầu. Nếu đắc được Án từ bỏ môn bí mật tương ưng này, tức đắc được rất nhiều pháp tạng của chư Phật, ngộ được tất cả các pháp vốn ko sanh, một cơ mà khắp đến tất cả, tiếng nói khắp hết, vì khẩu ca do ngộ toàn bộ pháp vốn không sanh, nên đạt đến các pháp vốn “không”, đem các pháp nhập vào thiệt tướng, do đó không sanh, ko diệt, vẫn ngộ đến toàn bộ pháp thì tiếng nói bặt dứt, không còn ngôn thuyết; pháp tướng mạo là bình đẳng, như trận mưa béo rưới khắp vì thế nói là bình đẳng. Mỗi một chữ cần tư duy quán sát, thời tất cả hạnh nguyện đông đảo được đầy đủ.

Chữ Án (úm) là nghĩa bố thân, cũng là nghĩa tất cả các pháp vốn ko sanh. Ngài Kim Cang Trí dịch: Chữ Án (úm) trường đoản cú môn ấy, là nghĩa lưu lại chú như dòng nước chảy không sanh, không diệt, là nghĩa buổi tối thắng của toàn bộ cá pháp.

Chữ phân tách là nghĩa toàn bộ pháp ko sanh, không diệt. Ngài Kim Cang Trí dịch: là nghĩa vô hành toàn bộ pháp.

Chữ Lệ là nghĩa vô sở đắc của toàn bộ pháp tướng.

Chữ chủ là nghĩa vô sanh khử của tất cả pháp. Ngài Kim Cang Trí dịch: Là nghĩa vô khởi trụ của toàn bộ pháp.

Chữ Lệ là nghĩa vô cấu của tất cả pháp.

Chữ chuẩn chỉnh là nghĩa vô đẳng giác của toàn bộ pháp.

Chữ Đề là nghĩa vô thủ xả của toàn bộ pháp.

Chữ Ta-phạ là nghĩa vô ngôn thuyết đồng đẳng của tất cả pháp.

Chữ Ha là nghĩa vô nhơn của tất cả pháp. Tức là với tất cả pháp vô nhơn vắng lặng, vô trụ Niết-bàn.

Do toàn bộ pháp vốn ko sanh, bắt buộc tức được bất sinh bất diệt. Bởi vì bất sinh bất diệt phải được tướng mạo vô sở đắc. Vị tướng vô sở đắc phải tức được vô sanh diệt. Bởi vô sinh diệt nên tức được vô cấu. Do vô cấu đề xuất tức được vô đẳng giác. Vì vô đẳng giác đề nghị tức được vô thủ xả. Bởi vì vô thủ xả phải tức được đồng đẳng vô ngôn thuyết. Do bình đẳng vô ngôn thuyết nên được vô nhơn, vô quả, Bát-nhã tương ưng, vô sở đắc mang làm phương tiện nhập vào chiến thắng nghĩa, thật thờ-chứng pháp giới chơn như. Đây là Tam-ma-địa niệm tụng vậy.

Giải: vày ngộ toàn bộ pháp vốn ko sanh, bình đẳng không hai, buộc phải vô phân biệt trí cùng Bát-nhã Ba-la-mật, vô trí vô đắc tương ưng nhau. Do vô sở đắc trí này, làm phương tiện đi lại ngộ nhập tối thắng nghĩa đế, hội chứng pháp giới chơn như. Pháp chơn như hải này sẽ không thể đem khẩu ca trình bày, do là cảnh giới Thành trí sở chứng tự ngộ ra của chư Phật, buộc phải không thể đem trọng điểm hiểu biết tách biệt mà suy lường.

PHẬT ĐẢNH ĐẠI LUÂN NHỨT TỰ MINH VƯƠNG CHƠN NGÔN: hotline là Thần Chú BỘ-LÂM

kéo lưỡi ngân âm nhạc dài ra, hai chữ vừa lòng lại làm một chữ, cũng nói Bộ-lâm hoặc Phô-long. Lại nói Bộ-lung, hoặc Bột-long. Bất không Tam Tạng dịch: Bột-lỗ-úm tía chữ đúng theo lại làm một chữ. Chữ rằng chữ Lỗ kéo dãn dài lưỡi chung làm một âm. Lại nữa, tiếng kéo dãn ra từ vào yết hầu nhưng mà phát âm thanh như tấn công trống lớn. Phiên bản xưa dịch Bộ-lâm hơi sai không được đúng lắm. Vì thế âm giọng rất cạnh tranh đúng chỉ người nào xuất sắc Phạn âm mới rất có thể được đó).

Kinh Căn phiên bản Nghi Quỹ nói: Phật Đảnh Đại Luân Nhứt từ Minh vương vãi này được thành tựu cho tới đối với chánh pháp của Đức Như Lai khi sắp mong mỏi diệt, có công suất làm những Phật sự. Lại tốt ủng hộ tất cả Pháp tạng của những Đức Như Lai. Một chữ Minh vương này, sau thời điểm Phật khử độ vào thời kỳ mạt pháp, giúp đỡ người tu hành ngơi nghỉ trong trần thế được thù win hơn tất cả chơn ngôn, cùng chư Phật, Bồ-tát cũng đông đảo thọ trì, cũng chính vì quá khứ Phật Bồ-tát đã truyền nói. Trường hợp ở ở đâu có bạn tu hành chuyên tâm trì tụng Đại Minh Chú này, tại đoạn đó trong khoảng địa giới, năm do-tuần có tất cả các ác tinh diệu (sao xấu) không đủ can đảm xâm gần, những ác quỷ thần phần lớn tự chạy trốn tản mất, cho tới tất cả những ác không đủ can đảm làm hại, hơn thế nữa với Thiên nhơn, Thánh nhơn, cũng không dám gần. Nếu tín đồ trì tụng tất cả nghiệp chướng phần đông được thanh tịnh, nếu tất cả ủng hộ giỏi ẩn thân mình, nhập vào toàn bộ trong nhiều những bộ, không vị trí chướng ngại, đối với thế gian với xuất thế gian không dám làm hại, có công năng bẻ gãy tất cả các ác chú trong cầm gian. Chơn ngôn này là đỉnh đầu của tất cả chư Phật, là trung khu của Văn-thù Bồ-tát, tốt ban thí vô úy (không sợ hãi hãi) xuất xắc ban an vui cho toàn bộ chúng sanh, phàm bao gồm tu trì tùy ý đắc quả, đồng ngọc may mắn châu có công suất làm bằng lòng tất cả, trường hợp trì tụng những Thần chú khác mà không thành tựu, bắt buộc dùng chơn ngôn này cùng bình thường Thần chú khác đồng trì tụng, quyết định thành tựu. Nếu như không thành tựu với linh nghiệm, thì những Chư Thần của Thần chú cơ đầu đã phá bể làm cho bảy phần. Phải ghi nhận Chơn ngôn này tốt giúp toàn bộ các Thần chú mau được thành tựu.

LỢI ÍCH CỦA NGŨ BỘ CHÚ:

Ngũ bộ Chú ví như ai trì tụng được lâu bền hơn thì công đức cực kỳ to lớn. Quan yếu tính đếm, phàm bao gồm nguyện bỏ ra cũng rất nhiều thành tựu. Luôn gần gủi chánh pháp, tam bảo, dài lâu xa lìa ác đạo, làm chúng ta lành với những thiện tri thức, tình nhân tát, chư thiên luôn luôn ủng hộ. Chư Phật Gia trì ngày đêm. Công đức, ích lợi không thể nghĩ bàn

PHÉP TU TRÌ ĐƠN GIẢN NGŨ BỘ CHÚ

Người hành trì ngũ cỗ chú, nếu có 1 ban bái Phật thì càng tốt, nếu ko có, chỉ cần 1 ảnh Phật là đủ, cùng 1 sợ dây chuỗi tràng hạt thế là đủ, Về mặt tinh thần, hành giả cần có tính tâm, kị trì tâm, ko nên nghi hoặc bất cứ điều gì. Và thực hành thực tế như sau:

Mỗi ngày tạo thành nhiều thờ, 3 thời, 4 thời, 6 thời mà lại tu trì.

Đầu tiên thì làm những nghi lễ phổ cập như dâng hương, thỉnh tam bảo, phát âm chú đại bi

sau chính là phát nguyện:

Nam mô Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật

Đệ tử ..... Pháp danh ....... Lúc này do nhân duyên được chạm chán thần chú Ngũ Bộ, môn đệ xin được thọ trì, nguyện ko bỏ sót. Kính mong mỏi chư Phật từ bi gia trì, minh chứng cho đệ tử, thân tâm luôn an lạc, tâm nhân tình đề luôn kiêng cố, được quả vô thượng người thương đề, tạo lợi ích cho bọn chúng sinh.

Sau kia là bước đầu ngồi xuống, tay trái kết ấn Kim Cang Quyền (ngón chiếc để vào đốt cuối của ngón vô danh, cạnh bên lòng bàn tay, 4 ngón sót lại nắm chạt ngón loại tạo thành quyền, tay nên lần chuỗi, trì tụng thần chú ngũ bộ 108 biến.

Sau chính là hồi hướg công đức, tụng trung khu kinh bát nhã, quy y tam bảo. Vậy là viên mãn 1 thời khóa. Các đạo hữu rất có thể thực hành theo phương thức này để tạo nên mình được sự tác dụng ko thể suy nghĩ bàn.