MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 27/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 14 mon 08 năm 2014

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU THỐNG KÊ Y TẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN TỈNH,HUYỆN VÀ XÃ

Căn cứ chính sách Thống kê ngày 17 mon 6năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng hai năm 2004 của cơ quan chính phủ quy địnhchi tiết và khuyên bảo thi hành một vài điều của qui định Thống kê;

Căn cứ Nghị định của chính phủ nước nhà số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 mon 01 năm2010 qui định nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức triển khai thống kê Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơquan thuộc thiết yếu phủ;

Căn cứ Nghịđịnh số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chứcnăng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chứccủa bộ Y tế;

Căn cứ Quyếtđịnh số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ vềviệc phát hành Hệ thống tiêu chí thống kê;

Xét ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ planer - Tài chính;

Bộ trưởng cỗ Y tế phát hành Thông bốn quyđịnh khối hệ thống biểu chủng loại thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tỉnh, huyệnvà xã.

Bạn đang xem: Mẫu sổ khám bệnh a1

Điều 1. Hệ thống biểumẫu thống kê lại y tế

Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thốngbiểu chủng loại thống kê y tế mang lại tuyến tỉnh, huyện với xã, bao gồm:

1. Sổ ghi chép vận động cung cấp cho dịchvụ y tế và thống trị sức khỏe khoắn của khám đa khoa xã, phường, thị xã gồm: 12 mẫu mã sổvà 01 phiếu (Phụ lục 1);

2. Biểu mẫu báo cáo thống kê y tế củaxã, phường, thị trấn (sau đây hotline tắt là xã) gồm: 10 biểu (Phụ lục 2).

3. Biểu mẫu báo cáo thống kê của huyện,quận, thị xã, tp thuộc tỉnh (sau đây điện thoại tư vấn tắt là huyện) gồm: 16 biểu (Phụlục 3).

4. Biểu mẫu report của tỉnh, thành phốtrực thuộc tw (sau đây hotline tắt là tỉnh) gồm: 18 biểu (Phụ lục 4).

Điều 2. Chế độ thốngkê báo cáo

1. Kỳ báo cáo, phương thức báo cáo thựchiện theo luật tại quyết định số 15/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng bao gồm phủngày 17 mon 02 năm năm trước về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng vừa lòng ápdụng so với các Bộ, ngành.

2. Quá trình báo cáo:

a) tuyến đường xã:

- Đơn vị gửi báo cáo: Trạm Y tế xã;

- Đơn vị thừa nhận báo cáo: đơn vị đầu mốituyến huyện theo phân công của Sở Y tế tỉnh, tp trực nằm trong trung ương;

b) con đường huyện:

- Đơn vị gởi báo cáo: đơn vị đầu mốituyến thị trấn theo cắt cử của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương;

- Đơn vị dìm báo cáo: Sở Y tế;

c) đường tỉnh:

- Đơn vị gửi báo cáo:Sở Y tế;

- Đơn vị dìm báo cáo: bộ Y tế (Vụ Kếhoạch - Tài chính).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế có trách nhiệm giao đến mộtđơn vị y tế huyện có tác dụng đầu mối tiến hành chế độ báo cáo thống kê về toàn thể hoạtđộng y tế vào phạm vi huyện.

2. Vụ Kếhoạch - Tài chính, bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sátviệc tiến hành ghi chép biểu mẫu, cách thức thu thập, tổng hợp báo cáo để thựchiện thống tuyệt nhất trên phạm vi toàn quốc.

Điều 4. Hiệu lực thihành

Thông tư này có hiệu lực tính từ lúc ngày 01tháng 10 năm 2014.

Quyết định số 3440/QĐ-BYT ngày 17tháng 9 năm 2009 của bộ trưởng cỗ Y tế về việc phát hành Hệ thống sổ sách, biểumẫu báo cáo thống kê y tế không còn hiệu lực kể từ ngày Thông tư này còn có hiệu lực.

Điều 5. Trách nhiệmthi hành

Chánh văn phòng và công sở Bộ, Vụ trưởng VụKế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng, viên trưởng,Tổng viên trưởng thuộc cỗ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ,Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc tw và Thủ trưởng cơ sở y tế các Bộ, ngành chịu đựng trách nhiệmthi hành Thông tư này.

Trong quy trình thực hiện, nếu bao gồm khókhăn vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo về bộ Y tế (Vụ chiến lược - Tài chính) nhằm nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ (Vụ Khoa giáo văn xã, Công báo, Cổng TTĐT chủ yếu phủ); - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ; - UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - Cục chất vấn VBQPPL-Bộ tứ pháp; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - các vụ, Cục, công sở Bộ, thanh tra Bộ, Tổng viên Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; - Cổng TTĐT bộ Y tế; - Lưu: VT, KHTC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Lê Tuấn

PHỤLỤC 1

SỔGHI CHÉP HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CỦA CƠ SỞ Y TẾ XÃ PHƯỜNG,THỊ TRẤN

Bao gồm: 12 mẫu và 01 phiếu:

A1/YTCS:

Sổ khám bệnh

A2.1/YTCS:

Sổ Tiêm Chủng cơ bản cho trẻ em em

A2.2/YTCS:

Sổ tiêm chủng viêm não, tả, yêu mến hàn

A2.3/YTCS:

Sổ tiêm vắc xin uốn ván đến Phụ nữ

A3/YTCS:

Sổ thăm khám thai

A4/YTCS:

Sổ Đẻ

A5.1/YTCS:

Sổ thực hiện biện pháp KHHGĐ

A5.2/YTCS:

Sổ phá thai

A6/YTCS:

Sổ quan sát và theo dõi tử vong

A7/YTCS:

Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân sốt rét

A8/YTCS:

Sổ theo dõi, thống trị bệnh nhân tinh thần tại cùng đồng

A9/YTCS:

Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân Lao tại cùng đồng

A10/YTCS:

Sổ theo dõi, cai quản bệnh nhân HIV tại cộng đồng

A11/YTCS:

Sổ quan sát và theo dõi công tác truyền thông GDSK

A12/YTCS:

Sổ theo dõi, thống trị bệnh ko lây nhiễm

Phiếu theo dõi người bị bệnh Phong

1- S khám bệnh (A1/YTCS)

A1/YTCS

SKHÁM BỆNH

TT

Họ và tên

Tuổi

Số thẻ BHYT

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

Triệu chứng

Chẩn đoán

Phương pháp điều trị

Y, BS thăm khám bệnh

Ghi chú

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mục đích:

Sổ khám dịch (A1/YTCS) thực hiện ghichép những thông tin về đi khám chữa căn bệnh (KCB) của trạm Y tế xã. Sổ này cũng có thểsử dụng cho phòng khám đa khoa, chuyên khoa liên xã, chống khám của những cơ sở ytế tư nhân, y tế ngành...

Tại trạm Y tế: cập nhật thông tin vềcung cấp thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa dịch của nhân viên trạm y tế. Thông tin của Sổsẽ là nguồn số liệu nhằm tổng phù hợp báo cáo, tính toán chỉ số phục vụ reviews tìnhhình sức mạnh của xã, năng lực chuyên môn của cán cỗ y tế và tình hình thực hiệntiêu chí nước nhà về y tế xã.

Sổ Khám bệnh dịch còn được thực hiện để ghichép các trường phù hợp khám trị phụ khoa và những trường thích hợp TNTT, ...

Đối với các trường hợp khám dịch là đốitượng BHYT cũng rất được ghi vào sổ khám bệnh và ghi rõ số thẻ và các mã để phân biệtđối tượng bảo hiểm.

Để né nhầm lẫn lúc tổng hợp số lầnkhám bệnh, những người bệnh đến để dấn thuốc, băng bó, rửa vết thương, tiêmthuốc .... Không được tính là lần thăm khám bệnh. Mọi trường đúng theo trạm y tế, các cơsở y tế tuyến đường trên xuống xã nhằm khám mức độ khỏeđịnh kỳ, khám nhiệm vụ quân sự, xét nghiệm nha học tập đường, đi khám định kỳ cho tất cả những người caotuổi, phụ nữ, đi khám chiến dịch... Thìchỉ tính là khám dự phòng và không ghi vào sổ khám bệnh này, rất có thể ghi ra biểumẫu riêng để tiện cho việc tổng hợp.

Trách nhiệm ghi:

Tại TYT xã và các phòng khám: Y, bác sỹmỗi khi đi khám bệnh yêu cầu có trọng trách ghi trực tiếp tương đối đầy đủ các tin tức như đãquy định trong sổ. Trưởng TYT hoặc trưởng phòng khám có trọng trách kiểm tra, theo dõi vàtổng hợp report sốliệu chu kỳ gửi tuyến đường trên, chịu trách nhiệm quality thông tin ghi chéptrong sổ cùng số liệu trong báo cáo. Đối cùng với TYT, sổ này còn là biên bạn dạng về thực trạng sức khỏe diễn ra trong địa bàn xã/phường. Ngôi trường hợpcán bộ y tế mang lại khám căn bệnh và trị bệnh tại nhà của bệnh dịch nhân cũng khá được ghi chépvào sổ này.

Phương pháp ghi chép: Sổ tất cả 13cột

Ghi từng ngày, mon khám bệnh (ngày,tháng, năm) vào ở trung tâm quyển sổ.

- Cột 1 (thứ tự): Ghi số lắp thêm tự từ 1 đến(n) theo từng tháng.

Sang tháng tiếp theo lại ghi sản phẩm công nghệ tựnhư mon trước.

- Cột 2 (họ tên): Ghi không thiếu thốn họ tên ngườibệnh. Đối cùng với trẻ dưới 1 tuổi, nếu cần có thể ghi thêm tên bà bầu hoặc fan nuôidưỡng nhằm tiện tìm kiếm với theo dõi

- Cột 3, 4 (tuổi): Ghisố tuổi sinh sống cột (nam) ví như là bệnh nhân (BN) nam, hoặc ghi số tuổi làm việc cột (nữ) nếulà BN nữ. Nếu trẻ nhỏ dưới 1 tuổi cần ghi rõ số mon tuổi với dưới một tháng tuổithì ghi ngày tuổi (ví dụ: trẻ con được 28 ngày thì ghi 28ng, con trẻ được 6tháng tuổi thì ghi 6th).

- Cột 5 (số thẻ BHYT): Ghi toàn cục sốthẻ của người bị bệnh và mã thẻ

- Cột 6 (địa chỉ): Ghi địa chỉ thườngtrú của BN (thôn/đội/ấp). Đối với những người ở xã khác ghi thêm xã; so với ngườicủa thị xã khác thì ghi thêm thị trấn tương tựnhư vậy đối với người ở tỉnh khác thì ghi tỉnh, huyện, xã.

- Cột 7 (nghề nghiệp): Ghi nghề nghiệpchính của BN, vào trường hợp một bạn bệnh cho khám có rất nhiều nghề thì ghi nghềnào mà áp dụng nhiều thời gian thao tác làm việc nhất.

- Cột 8 (dân tộc): Ghi rõ BN trực thuộc dântộc gì như kinh, nùng, tày v.v...

- Cột 9 (triệu chứng chính): Ghi rõcác triệu bệnh chính. Đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi buộc phải ghi rõ dấu hiệu hay hộichứng hoặc triệu hội chứng chính.

- Cột 10 (chẩn đoán): Cầnghi rõ chẩn đoán sơ bộ hoặc phân loại của y tế cơ sở.

- Cột 11 (phương pháp điều trị): Ghirõ tên thuốc, số lượng (viên, ống), số ngàysử dụng. Đối với các loại vi-ta-min thì ghi tên vitamin, không cần ghi liều lượngngày sử dụng. Vào trường hợp người mắc bệnh điều trị bằng YHCT thì ghi cầm tắt nhưchâm cứu, thuốc cổ truyền đông y hoặc thang thuốc.

- Cột 12 (y, chưng sĩ xét nghiệm bệnh): Ghi rõchức danh y bác sỹ và tên bạn khám bệnh.

- Cột 13 (ghi chú): giả dụ BN bắt buộc gửituyến trên hoặc những thông tin khác không có trong những cột mục trên.

Cuối mỗi tháng kẻ trong cả để rành mạch vớitháng sau cùng tổng hợp một số thông tin thiết yếu như tổng chu kỳ khám bệnh, một sốbệnh tật chính để mang vào báo cáo hàng tháng, quý, năm.

2- Sổ tiêm chủng của trẻ em em

2.1. Sổ tiêm chủng bản cho trẻem (A2.1/YTCS)

A2.1/YTCS

SỔTIÊM CHỦNG CƠ BẢN mang lại TRẺ EM

TT

Họ với tên

Ngày mon năm sinh

Họ tên chị em hoặc cha

Địa chỉ gia đình

Miễn dịch cơ bản

Tiêm kể lại, bửa sung

Số chủng loại UV chị em đã tiêm

Ghi chú

BCG

Viêm gan B sơ sinh

DPT-VGB-Hib

Bại liệt

Sởi

TCĐĐ

DPT4

Sởi 2

Nam

Nữ

Ngày

Sẹo

≤ 24 giờ

> 24 giờ

1

2

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Mục đích:

Cập nhật thông tin về cung ứng dịch vụtiêm chủng cho trẻ nhỏ là cơ sở để tham gia trù vắcxin, quy định tiêm chủng, phân công quá trình cho cán bộ trạm với là nguồn số liệuđể đo lường và thống kê chỉ số đề đạt tình hình, chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Trách nhiệm ghi:

Cán cỗ trạm Y tế có nhiệm vụ ghichép sau mỗi lần cung ứng dịch vụ tiêm chủng mang lại trẻ với tổng đúng theo số liệu. Sổ nàydùng để ghi chép toàn bộ các trường vừa lòng tiêm chủng hay xuyên, tiêm chiến dịch và dịch vụ.

Phương pháp ghi sổ:

1. Toàn bộ trẻ em trong diện tiêm chủngđều buộc phải được đk trong SỔ TIÊM CHỦNG. Ghi rõ ràng chính xác họ tên, ngày,tháng, năm sinh, địa chỉ. đa số trẻ sinh trong và một tháng ghi vào cùng mộttrang (hoặc một số trang), từng trẻ ghi bí quyết nhau một dòng. Trong trường hợp trẻmới đẻ chưa tồn tại tên bằng lòng thì ghi sơ sinh (SS) lần tiêm sau giả dụ đã tất cả tênthì điền bổ sung vào cột họ và tên.

2. Mỗi tháng ghi bổ sung cập nhật những con trẻ mớisinh, new chuyển đến hoặc bị bỏ sót không được đăng ký. Chăm chú đăng ký hết vào SỔTIÊM CHỦNG, tránh đào thải trẻ vào diện tiêm chủng.

3. Phần nhiều trường hòa hợp trẻ bị chết, chuyểnđến, chuyển đi đều bắt buộc ghi rõ ngày tháng năm trong cột ghi chú.

4. Những lần tiêm chủng nên ghi rõngày, tháng, năm trẻ được tiêm vào cộttương ứng, so với từng loại vắc xin. Đối với vắc xin viêm gan B sơ sinh, nếutrẻ được tiêm mũi trong vòng 24 tiếng đầu sau khi sinh thì ghi vào cột ≤ 24 giờ, nếutiêm mũi sau 24 tiếng thì ghi vào cột > 24 giờ.

5. Sẹo BCG đề nghị được soát sổ và ghivào sổ giữa những lần tiêm chủng sau.

6. Một trẻ con được xem là tiêm chủng đầyđủ cùng đúng biện pháp khi trẻ đang đượctiêm/uống:

- 01 liều vắc xin BCG tất cả sẹo (nêu chưacó sẹo thì không được tính và đề nghị tiêm lại)

- 03 liều vắc xin Bại liệt, bước đầu từkhi con cháu được 2 tháng tuổi, những lần cách nhau ít nhất 1 tháng.

- 03 liều vắc xin phối hợpDPT-VGB-Hib, bước đầu từ khi cháu được 2 tháng tuổi, những lần cách nhau ít nhất 1tháng.

- một lần tiêm vắc xin Sởi sau 9 thángkể từ thời điểm ngày sinh.

7. Ghi rõ số liều vắc xin uốn ván màbà người mẹ đã được tiêm. Để đạt được thông tin này, đề xuất hỏi mẹ số liều vắc xin uốnván người mẹ đã tiêm trong khoảng thời giantrước và chất vấn “Phiếu tiêm chủng"hoặc “Sổ tiêm chủng vắc xin chống uốn ván đến phụ nữ" (nếu có).

Lịch tiêmchung mang lại trẻ em

STT

Loi vắc xin

Thời gian tiêm

1

Viêm gan B (VGB) mũi 0

Lao (BCG)

24 tiếng sau sinh

Sơ sinh

2

DPT-VGB-Hib mũi 1

Bại liệt (OPV) lần 1

Trẻ được 2 tháng tuổi

3

DPT-VGB-Hib mũi 2

Bại liệt (OPV) lần 2

Trẻ được 3 mon tuổi

4

DPT-VGB-Hib mũi 3

Bại liệt (OPV) lần 3

Trẻ được 4 mon tuổi

5

Sởi mũi 1

Trẻ được 9 mon tuổi

6

DPT mũi 4

Sởi mũi 2

Trẻ được 18 tháng tuổi

2.2- Sổ tiêm chủng cho trẻ em phòngViêm não Nhật bản, Tả, mến hàn

A2.2/YTCS

SỔ TIÊM CHỦNG VIÊM NÃO, TẢ, THƯƠNG HÀN

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Họ tên bà bầu hoặc cha

Địa chỉ gia đình

Viêm não Nhật bản

Tả

Thương hàn

Ghi chú

Trai

Gái

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Uống lần 1

Uống lần 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mục đích:

Tương từ bỏ như sổ A2.1/YTCS, SổA2.2/YTCS cần sử dụng để update thông tin về hỗ trợ dịch vụ tiêm chủng mang lại trẻ emtừ 1-5 tuổi nhằm mục đích phòng 3 bệnh: Viêm óc Nhật bản; Tả; thương hàn.

Thông tin tự sổ phục vụ việc theo dõi,động viên con trẻ trong làng tiêm uống đầy đủ để phòng 3 bệnh nguy hiểm, góp phần hạthấp tỷ lệ tử vong trẻ em em. Sổ tiêm chủng còn là một cơ sở thiết kế kế hoạch cung cấpdịch vụ tiêm phòng cho trẻ với là giám sát chỉ số phản hình ảnh tình hình chuyên sóctrẻ em.

Trách nhiệm ghi:

Cán cỗ Trạm Y tế có trách nhiệm ghichép sau mỗi lần cung cấp dịch vụ tiêm chủng mang lại trẻ với tổng hòa hợp số liệu vềtiêm chủng. Sổ tiêm chủng trẻ nhỏ (A2.2/YTCS) dùng để ghi chép toàn bộ các trườnghợp tiêm chủng thường xuyên xuyên, tiêm chiến dịch cùng dịch vụ.

Phương pháp ghi sổ:

- Tại những địa phương tổ chức triển khai tiêm vắcxin Viêm óc Nhật bản, Tả, yêu thương hàn trong chiến lược của chương trình tiêm chủngmở rộng: tất cả trẻ em trong diện tiêm chủng vắc xin Viêm não NB (từ 1-5 tuổi), Tả (từ 2-5tuổi), yêu đương hàn(từ 3-5 tuổi) đều yêu cầu được đk trong sổ tiêm chủng vắc xin Viêm não, Tả,Thương hàn. Ghi rõ ràng chính xác họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ. Nhữngđứa con trẻ sinh cùng một năm sẽ ghi cùng 1 trang hoặc một số trang.

- thường niên ghi bổ sung cập nhật những trẻ em mớisinh trong năm trước, mới chuyển mang đến hoặc bị sót không được đăng ký. Chú ý đăngký hết vào sổ, tránh bỏ sót trẻ trong diện tiêm chủng.

- đầy đủ trường vừa lòng trẻ bị chết, đưa đến,chuyển đi đều bắt buộc ghi rõ ngày, tháng, năm vào cột ghi chú.

- mỗi lần tiêm chủng phải ghi rõ ngày,tháng, năm trẻ được tiêm vào cột tương ứng so với từng một số loại vắc xin.

2.3- Sổ tiêm vắcxin uốn ván mang lại phụ nữ

A2.3/YTCS

SỔ TIÊM VẮC XIN UỐN VÁN cho PHỤ NỮ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

UV1

UV2

UV3

UV4

UV5

Ghi chú

Ngày mon tiêm

Tháng thai

Ngày tháng tiêm

Tháng thai

Ngày tháng tiêm

Tháng thai

Ngày mon tiêm

Tháng thai

Ngày mon tiêm

Tháng thai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(Sổ in theo khổ A4 ngang)

Mục đích:

- cập nhật những chuyển động về tiêmphòng uốn nắn ván phụnữ của trạm y tế xã.

- thông tin từ Sổ tiêm vắc xin uốnván đàn bà phục vụ review tình hình bảo đảm an toàn phòng uốn ván mẹ và con trẻ sơsinh của một vùng, địa phương.

- làm cơsở tạo kế hoạch hỗ trợ dịchvụ tiêm chống uốn ván phụ nữ có thai, thiếu nữ trong vùng có nguy cơ cao với tăngcường giáo dục, tuyên truyền vềtác dụng của việc tiêm phòng uốn ván cho thiếu nữ khi với thai.

- Là mối cung cấp số liệu quan trọng để báo cáovà giám sát chỉ số về quan tâm sức khỏe bà mẹ và trẻ nhỏ như: xác suất trẻ được bảovệ chống uốn ván khi sinh với tỷ lệ thanh nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván đủ liều.

Trách nhiệm ghi chép: Cán bộ trạm ytế có nhiệm vụ ghi chép thông tin vào sổ từng khi cung ứng dịch vụ tiêm chủngcho phụ nữ. Trạm trưởng với cán cỗ trung trọng tâm y tế huyện/quận có trọng trách theodõi, kiểm tra quality ghi chép trong sổ.Trong trường hợp tuyến huyện, tỉnh xuống xã nhằm hỗtrợ tiêm chủng thì TYT cũng phải ghi vào sổ tiêm chủng.

Phương pháp ghi chép: Sổ bao gồm17 cột

- tất cả đàn bà diện tiêm vắc xinphòng uốn ván (UV) đều yêu cầu được đăng ký, vào sổ này, theo đơn vị hành thiết yếu hoặcđơn vị chế tạo (thôn, ấp, đội sản xuất....) trong xã/phường.

- Mỗi thiếu nữ tiêm UV chỉ được ghi vàosổ một lần tại một dòng để theo dõi thường xuyên các mũi tiêm (không ghi những lần ởnhiều địa điểm gây khó khăn theo dõi và tiêm quá liều, ví dụ: một đàn bà có thai vị khôngtheo dõi vẫn tiêm 2 liều UV tuy nhiên trước đó đã tiêm 2-3 liều UV).

- từ cột 1-6: ghi giống như như sổ khámbệnh

- Cột 7; 9; 11; 13 và 15 ghi ngàytháng năm tiêm tương ứng với số mũi tiêm.

- Cột 8; 10; 12; 14 cùng 16 “tháng thai" đốivới thiếu nữ có thai thì ghi thai tháng sản phẩm mấy, so với nữ 15-35 tuổi chưa cóthai thì bỏ uống.

LỊCH TIÊM VẮCXIN UỐN VÁN đến PHỤ NỮ

Tiêm mũi 1 (UV1)

Khi bao gồm thai thứ 1 hoặc người vợ 15-35 tuổi làm việc vùng có nguy cơ cao (NCC), nếu như trước đó chưa tiêm

Tiêm mũi 2 (UV2)

Ít nhất 4 tuần sau UV1

Tiêm mũi 3 (UV3)

Ít độc nhất vô nhị 6 mon sau UV2 cho nữ giới 15-35 tuổi làm việc vùng NCC hoặc trong lượt có thai sau

Tiêm mũi 4 (UV4)

Ít nhất 1 năm sau UV3 (trong lần gồm thai sau)

Tiêm mũi 5 (UV5)

Ít nhất một năm sau UV4 (trong lần tất cả thai sau)

Chú ý: giả dụ tiêm đủ 5 mũi sẽ sở hữu được tác dụngphòng uốn nắn ván trong cả thời kỳ sinh đẻ.

3- Sổ khám Thai (A3/YTCS)

SổA3/YTCS

SỔ KHÁM THAI

TT

Họ với tên

Ngày đi khám thai

Tuổi

Thẻ BHYT

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

Tiền sử sức khỏe và sinh đẻ

Ngày khiếp cuối cùng

Tuần thai

Dự con kiến ngày sinh

Lần bao gồm thai sản phẩm công nghệ mấy

Trọng lượng mẹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SỔ KHÁM THAI (tiếp theo)

Phần đi khám mẹ

Tiên lượng đẻ

Số mũi UV sẽ tiêm

Uống viên sắt/folic

Phầm đi khám thai

Người khám

Ghi chú

Chiều cao mẹ

Huyết áp

Chiều cao Tử cung

Vòng bụng

Khung chậu

Thiếu máu

Protein niệu

Xét nghiệm HIV

Xét nghiệm khác

Tim thai

Ngôi thai

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mục đích:

Sổ khám thai dùng để ghi chép hoạt độngchăm sóc mẹ trước sinh theo dõi, làm chủ thai và đụng viên, nhắc nhở các bàmẹ xét nghiệm thai không thiếu và đúng thời kỳ, nhằm mục đích phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng đếnsức khỏe người mẹ và bầu nhi để sở hữu biện pháp can thiệp đúng lúc làm bớt tử vongmẹ và sơ sinh.

Sổ đi khám thai còn là nguồn số liệu để tổnghợp báo cáo và tính toán các chỉ số về chăm sóc SKSS như: xác suất vị thành niêncó thai, tỷ lệ làm chủ thai, phần trăm phụ nữđược khám thai 3 lần và ít nhất 4 lần trong 3 thời kỳ v.v...

Trách nhiệm ghi:

Sổ để ở TYT và các cơ sở y tế tươngđương con đường xã hoặc cụmxã, đơn vị hộ sinh, phòng khám, khoa sản bệnh viện và những cơ sở y tế khác bao gồm thămkhám và thống trị thai sản. Nhân viên cấp dưới y tế mỗi khi cung ứng dịch vụ thăm khám tất cả tráchnhiệm ghi chép không thiếu các thông tin đã qui định trong số. Trưởng TYT xã, trưởngkhoa sản chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra unique ghi chép.

Lưu ý: Sổ khám thai dùng đểghi chép những trường hợp khám tại CSYT và các trường phù hợp CSYT đến khám trên nhà.

Phương pháp ghi: sổ gồm 30 cột

1- khái niệm lần xét nghiệm thai: Lầnkhám thai là hầu hết lần mang lại khám vì vì sao thai sản, ngoài những lần đếnkhám khi đã chuyển dạ hoặc xét nghiệm bệnh thường thì khác.

Xem thêm: Số 68 Có Ý Nghĩa Số 68: Sim Lộc Phát, Vạn Điều May Mắn Của Người Kinh Doanh

2- biện pháp ghi chép:

Cột 1 (số thiết bị tự): Ghi theo số vật dụng tựtừng thiếu nữ có thai cho khám. Mỗi thiếu nữ có thai ghi giải pháp nhau 5-8 cái để ghichép cho các lần đi khám sau.

Cột 2 (họ và tên): Ghi rõ họ tên của người thiếu phụ đến khám thai

Cột 3 (ngày thăm khám thai): Ghi rõ ngàytháng phụ nữ có thai cho khám

Cột 4 (tuổi): Ghi tuổi của phụ nữ đếnkhám thai

Cột 5 (thẻ BHYT): Ghi số thẻ BHYT (nếucó)

Cột 6 (địa chỉ): Ghi địa chỉ của thiếu phụ có thai.

Cột 7 (nghề nghiệp): Ghi nghề nghiệpchính của đàn bà có thai.

Cột 8 (dân tộc): Ghi thiếu nữ có thaithuộc dân tộc gì.

Cột 9 (tiền sử sức mạnh và sinh đẻ):Ghi rõ triệu chứng sức khỏe, quan trọng đặc biệt cácbệnh có nguy cơ tiềm ẩn đến sức khỏe sản phụ với sinh đẻ như dịch tim, huyết áp, tè đường....,tình trạng sinh đẻ gồm những: sẩy thai, mổ đẻ, fóc xép/giác hút,các tai thay đổi sản khoa lần trước trường hợp có, ...

Cột 10 (ngày khiếp cuối cùng): Ghi ngàyđầu của kỳ kinh sau cùng để dự báo ngàysinh.

Cột 11 (tuần thai): Ghi số tuần thai(tuần thai được tính từ thời điểm ngày đầu của kỳ kinh sau cùng đến ngày thăm khám thai).

Cột 12 (dự kiến ngày sinh): Ghi ngày dựkiến sinh (bằng ngày đầu của kỳ ghê cuốicùng thêm vào đó 9 mon 10 ngày).

Cột 13 (lần gồm thai sản phẩm mấy): Ghi rõ đâylà lần có thai thiết bị mấy, bao gồm cả lần này và những lần đẻ, phá thai, sảy bầu trướcđây.

Cột 14-19: Ghi kết quả khám mẹ như: Trọnglượng bà bầu (tính theo kg); độ cao mẹ (cm); ngày tiết áp; độ cao tử cung; size chậu.

Cột 20 (thiếu máu): Nếu tất cả thử huyết màphát hiện tại là thiếu ngày tiết thì lưu lại x và tương đối đầy đủ máu thì ghi 0 cùng nếu khôngthử thì quăng quật trống.

Cột 21 (protein niệu): Ghi tương tựnhư cột 20, ví như SP được thử thủy dịch mà có protein niệu thì đánh dấu (+);không có thì ghi (-), còn nếu không thử nước tiểu thì bỏ trống.

Cột 22 (xét nghiệm HIV); Đánh dấu “x"nếu bao gồm xét nghiệm chọn lựa HIV của lần bao gồm thai này và nếu không xét nghiệm thìbỏ trống.

Cột 23 (xét nghiệm khác): Ghi thế thểtên xét nghiệm khác như viêm gan B, tim la v.v...

Cột 24 (tiên lượng): Ghi ví dụ tiênlượng cuộc đẻ như đẻ thường hoặc đẻ bao gồm nguy cơ.

Cột 25 (số mũi UV): Ghi số mũi UV đãtiêm đến lần khám thai này bằng phương pháp hỏi sản phụ hoặc tra lại sổ tiêm phòng UVcho phụ nữ (A2.3/YTCS)

Cột 26 (uống viên sắt/folic): giả dụ sảnphụ được uống viên fe (kể cả cho solo về uống) thì đánh dấu ("x"), nếukhông thì bỏ trống.

Cột 27-28 (phần xét nghiệm thai): Ghi rõthông tin về tim thai cùng ngôi thai.

Cột 29 (người khám): Ghi trình độchuyên môn với tên tín đồ thực hiện.

Cột 30 (ghi chú): Ghi “Chuyển tuyến” nếuthai phụ đó có nguy cơ cần đưa tuyến hay những thông tin khác không tồn tại ở những cộtmục bên trên để dễ ợt cho việc theo dõi.

4- Sổ đẻ(A4/YTCS)

Sổ A4/YTCS

SỔ ĐẺ

TT

Ngày đẻ

Họ với tên

Tuổi

Thẻ BHYT

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

Được quản lý thai

Tiêm UV đầy đủ

Số lần KT

Xét nghiệm HIV

Tiền sử thai

3lần 3kỳ

≥4lần/ 3kỳ

Trước và trong sở hữu thai

Trong đưa dạ

Số lần đẻ đầy đủ tháng

Số lần đẻ non

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

SỔ ĐẺ (tiếp theo)

sản (PARA)

Cách thức đẻ

Tai đổi thay SK

Con sống cân nặng nặng

Tình trạng con

Tử vong thai nhi từ bỏ 22 tuần đến lúc đẻ

Nơi đẻ

Người đỡ đẻ

Bú giờ đồng hồ đầu

Tiêm vitamin K1 mang đến trẻ

Chăm sóc sau sinh

Ghi chú

Số sảy thai/phá thai

Số nhỏ hiện có

Mắc (Tên tai biến)

Tử vong

Nam (gram)

Nữ (gram)

Khám tuần đầu

Khám từ bỏ 7 đến 42 hôm sau đẻ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Mục đích:

Cập nhật các chuyển động về siêng sóctrong sinh của trạm y tế xã và các cơ sở cung cấp dịch vụ đỡ đẻ. Đánh giá bán tìnhhình tăng dân số thoải mái và tự nhiên của một vùng, địa phương.

Cung cấp cho số liệu về con trẻ đẻ sống để cókế hoạch hỗ trợ dịch vụ âu yếm sức khỏe trẻ em như tiêm chủng, uống VitaminA, tiêm vi-ta-min K1...

Là mối cung cấp số liệu để báo cáo và tínhtoán hàng loạt chỉ số về quan tâm sức khỏe tạo thành như: tỷ suất sinh thô; tỷ sốgiới tính khi sinh, tỷ lệ sơ sinh

Trách nhiệm ghi:

Sổ để ở TYT, các cơ sở y tế tuyếntương đương xóm hoặc nhiều xã và những cơ sở y tế khác gồm thăm khám thai và đỡ đẻ.

Y bác sỹ, đàn bà hộ sinh khi đỡ đẻ cótrách nhiệm ghi chép các thông tin về thực trạng đẻ của mẹ theo các cột, mụcđã khí cụ trong sổ. Trưởng trạm y tế, trưởng khoa sản của những cơ sở đỡ đẻ chịu trách nhiệmtheo dõi với kiểm tra chất lượng ghi chép tin tức trong sổ.

Phương pháp ghi sổ:

Theo quy định, đối với trạm y tế dùngsổ Đẻ nhằm ghi chép toàn bộ các trường phù hợp đẻthuộc dân sinh xã cai quản lý, gồm những: đẻ trên TYT, đẻ tận nơi và đẻ tại khu vực khác (cơsở y tế con đường trên, đẻ rơi...), kể cả những trường hợp vị CBYT đỡ hoặc không doCBYT đỡ. Phần lớn trường thích hợp cán cỗ y tế mang đến đỡ đẻ tận nơi sản phụ cũng rất được ghichép rất đầy đủ vào sổ này ngay sau thời điểm hoàn vớ công việc. Các trường đúng theo đẻ nghỉ ngơi tuyếntrên hoặc sống xã không giống thì cán bộ y tế thôn, bản, ấp bao gồm trách nhiệm tích lũy vàbáo cáo với trạm y tế tại các cuộc họp giao ban mặt hàng tuần hoặc mỗi tháng đểTYT ghi vào sổ Đẻ nhằm bảo đảm an toàn ghi chép không thiếu các trường thích hợp đẻ của xã/phường.

Đối với công ty hộ sinh, cơ sở y tế đakhoa, khoa sản cơ sở y tế hoặc bệnh viện phụ sản thì chỉ ghi phần đa trường vừa lòng đếnđẻ trên cơ sở.

Sổ bao hàm 32 cột

Cột 1: Ghi theo thứ tự theo số thứ tự từngsản phụ đẻ vào tháng.

Cột 2: Ghi ngày tháng đẻ từng sản phụ.

Cột 3: Ghi họ tên sản phụ mang đến đẻ sinh hoạt cơsở.

Cột 4 - cột 8: Tuổi, địa chỉ, thẻ BHYT,nghề nghiệp, dân tộc ghi tương tự như sổ xét nghiệm thai.

Cột 9: lúc làm thủ tục đẻ mang đến sản phụ,nhân viên y tế đề xuất hỏi sản phụ dành được quản lýthai không nếu gồm thì đánh dấu (x) nếu như không thì quăng quật trống. Quản lý thai là vào thời kỳ có thai, sản phụđược khám thai lần đầu với được ghi vào sổ đi khám thai với được lập phiếu thăm khám thaitại các cơ sở y tế bên nước hoặc bốn nhân thì đượctính là mẹ được cai quản thai.

Cột 10: Để thống kê lại đầy đủ, ko bịsót, lúc sản phụ cho đẻ, cán cỗ y tế đề nghị hỏi sản phụ về mốc giới hạn đã tiêm phòng uốnván cùng tính xem mẹ đó có tiêm đầy đủ vắc xin phòng uốn ván hay không để tấn công dấuvào cột này. Nếu tiêm đầy đủ mũi vắc xin UV thì ghi lại (x), nếu chưa thì bỏ trống.

Khái niệm thiếu nữ đẻđược tiêm đầy đủ mũi vắc xin phòng uốn ván: là hầu hết trường hợp:

● hầu như trường hợp tất cả thai chưa bao giờtiêm vắc xin phòng uốn ván thì lần tất cả thai này vẫn tiêm 2 mũi vắc xin.

● mọi trường hợp đã tiêm 1 mũi vắcxin phòng uốn ván trước đó và tiêm 2 mũi của lần gồm thai này.

● rất nhiều trường hợp vẫn tiêm 2 mũi vắcxin phòng uốn ván trong lượt có thai trước hoặc đã có được tiêm 2 mũi ngơi nghỉ địa phươngcó tổ chức triển khai tiêm chống uốn ván cùng lần tất cả thai này tiêm thêm 1 mũi vắc xin.

● đông đảo trường hợp đã tiêm 3 hoặc 4mũi vắc xin trước đây và lần bao gồm thai này được tiêm thêm một mũi vắc xin.

● gần như trường hợp gồm thai bởi vì khôngtheo dõi vẫn tiêm 2 liều mặc dù trước đó đã tiêm 2-3 liều.

● Cột 11&12: khám thai 3 lần vàkhám thai tối thiểu 4 lần vào 3 thời kỳ.

Khi sản phụ đến đẻ, nhân viên y tế cầnhỏi rõ sản phụ đã có khám thai bao nhiêu lần vào kỳ tất cả thai này. Chỉ tínhnhững lần sản phụ được thăm khám thai 3 lần vào 3 thời kỳ: 3 tháng đầu, 3 tháng giữavà 3 mon cuối và tối thiểu 4 lần vào 3 thời kỳ: lần 1 cũng là 3 tháng đầu hoặctừ khỏe khácngoài thai sản. Trường hợp sản phụ đã có được khám 3 lần trong 3 thời kỳ thì đánh dấu (x)vào cột 11. Ví như sản phụ khám tối thiểu 4 lần vào 3 thời kỳ thì lưu lại (x) vàocột 12. Đối cùng với trường hợp không hỏi được(vì đẻ khu vực khác, không quản lý thai hoặc ko nhớ) ghi KR (không rõ).

Cột 13: Tươngtự như cột 11 cùng 12,nhân viên y tế bắt buộc hỏi xem sản phụ đó dành được xét nghiệm HIV trước khi mangthai hoặc trong thời hạn mang bầu của lần đẻ này không?, nếu tất cả thì tấn công dấu(x) còn nếu như không thì bỏ trống.

Cột 14: Nếu đại lý đỡ đẻ có xét nghiệmHIV mang đến sản phụ khi đưa dạ thì khắc ghi (x) nếu không thì quăng quật trống.

Cột 15 mang lại cột 18 (tiền sử sản khoaPARA): Cột 15 ghi mốc giới hạn sản phụ đẻ đầy đủ tháng: cột 16 ghi số lần mà mẹ đẻnon (đẻ non là đẻ không đủ 37 tuần); cột 17 ghi chu kỳ xảy và phá thai và cột 18ghi số nhỏ hiện có của cả con đẻ của lần này.

Cột 19 (cách thức đẻ): Ghi cụ thể cáchthức đẻ của SP như đẻ thường, mổ đẻ hoặc Giác hút/Fóc xép.

Cột trăng tròn và cột 21: Ghi rõ tên các taibiến mà sản phụ chạm mặt phải trong những lúc đẻ và 42 ngày sau đẻ. Một sản phụ hoàn toàn có thể cónhiều tai đổi thay trong một lần đẻ thì liệt kê những tai đổi mới vào cột đôi mươi và cột 21 đánhdấu (x) trường hợp sản phụ bị tử vong.

Cột 22 với cột 23: Ghi trọng lượng củatrẻ sau thời điểm sinh (theo gram). Trẻ trai ghi cột 22, con trẻ gái ghi cột 23. Ngôi trường hợpkhông được cân đề xuất ghi rõ “không cân”.

(*) Chú ý:

Trẻ đẻ ra sống (hoặc sơ sinh sống): làtrẻ sơ sinh được 22 tuần tuổi thai trở lên, thoát khỏi bụng chị em có những dấu hiệucủa sự sống (khóc, thở, tim đập, gồm phản xạ bú, mút)...

Đối với con trẻ đẻ ra sống, tiếp nối chết:phải ghi vào cột 22 (nếu là trẻ trai) hoặccột 23 (nếu là trẻ gái) tiếp đến phải ghivào Sổ theo dõi và quan sát tử vong (A6/YTCS) nhằm tránh bỏ sót tử vong sơ sinh.

Cột 24 (tình trạng con): Ghi rõ tìnhtrạng bé như đẻ non, ngạt, nếu như bị dị dạng thì ghi rõ nhiều loại dị tật gì,...

Trẻ đẻ non là trẻ đẻ ra không đủ 37 tuần.Trẻ đẻ ra bị ngạt, theo mặt Sản là “Trẻ đẻ ra tất cả chỉ số Apgar phút đồ vật nhất

Cột 25 (tử vong bầu nhi): Đánh vết (x) nếuthai nhi tự 22 tuần tuổi thai trở lên đẻ ra không tồn tại dấu hiệu của sự việc sống.

Cột 26 (nơi đẻ): Ghi tắt địa điểm đẻ của sảnphụ như trạm y tế (TYT); cơ sở y tế huyện (BVH), công ty hộ sinh (NHS), cơ sở y tế tỉnh(BVT), tận nơi (N), ghi K ví như đẻ tại nơi khác (đẻ rơi, ...)

Cột 27 (người đỡ): nếu đẻ tại đại lý ytế yêu cầu ghi rõ chuyên môn chuyên môn (BS, NHS, YS..) và tên tín đồ đỡ đẻ. Trong trườnghợp đẻ vị trí khác được thống kê lại vào số này, cũng cần phải ghi rõ trình độ chuyên môn chuyên môn bằngcách hỏi sản phụ.

Cột 28 (bú sữa bà mẹ giờ đầu): Đánh vết (x) trường hợp trẻđược bú sữa mẹ giờ đầu. Nếu không thì bỏ trống. Đẻ nơi khác lừng chừng thì ghi“không rõ” viết tắt là(KR).

Cột 29 (tiêm vitamin K): Đánh vết (x) trường hợp trẻđẻ ra được tiêm vi-ta-min K1. Còn nếu không thì bỏ trống.

Cột 30-31: theo dõi và quan sát 42 ngày tiếp theo đẻ.

Khái niệm chăm sóc sau sinh: là những sảnphụ cùng con của mình được cán cỗ y tế thăm khám trong giai đoạn từ khi về nhà mang lại 42 ngày sau sinh. Ngôi trường hợp siêng sóccả bà bầu và trẻ hoặc chỉ quan tâm bà bà bầu hoặc con trẻ sơ sinh những được tính là một trong lần.

Tùy trường vừa lòng nếusản phụ và sơ sinh được khám trong vòng 7 ngày hoặc thăm khám từ 7 đến 42 bữa sau đẻmà cán cỗ y tế ghi vào các cột tương ứng. Ghi cầm tắt các cốt truyện sức khỏe của sản phụ cùng sơ sinh. Vào trường hợpkhông gồm gì đặc trưng cần ghi rõ “bình thường”. Nếu như do đk khó khăn (dichuyển, nhà ở quá xa hoặc chuyển đổi cho ở...) không áp theo dõi được đề xuất ghi “khôngtheo dõi được”.

Cột 32: Ghi những tin tức khác ngoàithông tin sinh hoạt trên.

5- Sổ thực hiệnbiện pháp kế hoạch hóa mái ấm gia đình và pháthai

5.1. Sổ tiến hành biện pháp kế hoạch hóa gia đình (A5.1/YTCS)

Sổ A5.1/YTCS

SỔ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

TT

Họ và tên

Tuổi

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

Tình trạng hôn nhân

Đặt vòng

Triệt sản

Thuốc né thai

Bao cao su

Người thực hiện

Tai phát triển thành do tiến hành BPTT

Ghi chú

Nam

Nữ

Thuốc viên

Thuốc tiêm

Thuốc cấy

Mắc

Chết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mục đích:

Cập nhật các trường hợp triển khai biệnpháp tránh thai và hoàn thành sử dụng biện pháp tránh thai vì trạm y tế làng hoặc cáccơ sở y tế khác cung cấp. Thông tin từ sổ đang là cửa hàng xây dựng kế hoạch cung cấpdịch vụ KHHGĐ và giám sát chỉ số xác suất cặp bà xã chồng đồng ý biện pháp tránhthai, tuyên truyền vận động những cặp vợ ông xã thực hiện nay KHHGĐ nhằm mục tiêu hạn chế bùngnổ về dân số.

Trách nhiệm ghi:

Sổ để tại trạm y tế, khoa sản bệnh viện,nhà hộ sinh, phòng khám, khoa CSSKSS trung tâm y tế huyện/quận, trung tâmCSSKSS tỉnh... địa điểm có cung cấp dịch vụ KHHGĐ. Nhân viên cấp dưới y tế có nhiệm vụ ghichép vào sổ mỗi khi hỗ trợ dịch vụ KHHGĐ. Trưởng trạm y tế, trưởng khoa sảnvà trưởng các cơ sở y tế hỗ trợ dịch vụ KHHGĐ khác chịu trách nhiệm theo dõivà kiểm tra quality ghi chép sổ.

Đối với trường hợp tuyến đường trên xuống xãcung cấp thương mại dịch vụ tránh thai thì trạm y tế xóm cũng ghi vào Sổ hỗ trợ dịch vụKHHGĐ (A5.1/YTCS).

Phương pháp ghi:

Sổ bao hàm 18 cột.

Cột 1: Ghi theo lần lượt theo số vật dụng tự từngngười thực hiện biện pháp kị thai.

Cột 2: Ghi họ tên người tiến hành biệnpháp kiêng thai.

Cột 3-4: Ghi tuổi của người thực hiệnbiện pháp kiêng thai vào cột 3 giả dụ là nam cùng cột 4 giả dụ là nữ.

Cột 5, cột 6: Ghi như sổ Đẻ.

Cột 7: Ghi rõ ràng người thực hiện biệnpháp KHHGĐ thuộc dân tộc gì?

Cột 8: Ghi tình trạng hôn nhân của ngườithực hiện biện pháp KHHGĐ: Nếu vẫn kết hôn và hiện đang ở với nhau thì đánh dấu(x) và chưa kết hôn hoặc đang kết hôn cơ mà ly thân, đang ly dị vợ/chồng hoặc vợ/chồngđã chết thì bỏ trống.

Cột 9 đến cột 14: tiến hành biện phápnào thì đánh dấu (x) vào phương án đó.

Cột 15 cùng 16: Ghi đông đảo tai thay đổi do thựchiện phương án tránh thai như rã máu, lây truyền trùng, sốt, đau bụng... Ghi rõtên tai biến đổi vào cột 15 và lưu lại (x) cột 16 giả dụ người tiến hành BPTT bị taibiến cùng tử vong.

Cột 17: Ghi chức danh và tên của bạn cung cấpdịch vụ KHHGĐ

Cột 18 (ghi chú): Đối với những trường hợpngừng triển khai BPTT ghi “ngừng sử dụng; gửi tuyến vì chưng tai thay đổi thực hiệnBPTT ghi “chuyển tuyến”.

5.2- Sổ phá thai(A5.2/YTCS)

Sổ S5.2/YTCS

SỔPHÁ THAI

TT

Ngày tháng

Họ và

Bài viết liên quan