*
*
*
chủng loại hợp đồng ủy thác mua bán sản phẩm hóa

– Quyền của mặt ủy thác (theo điều 162 LTM 2005).

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

+ yêu cầu mặt nhận uỷ thác thông báo rất đầy đủ về tình hình tiến hành hợp đồng uỷ thác.

+ Không phụ trách trong trường hợp mặt nhận ủy thác vi phi pháp luật, trừ ngôi trường hợp bên nhận ủy thác tạo ra hoặc do các bên rứa ý có tác dụng trái pháp luật.

Mẫu vừa lòng đồng ủy thác mua bán sản phẩm hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: … /…./HĐUTMBHH/VPLSĐMS

Căn cứ …

Căn cứ yêu cầu và năng lực thực tế của các Bên trong phù hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…., trên … shop chúng tôi gồm có:

Bên ủy thác mua bán hàng hóa (sau đây hotline tắt là Bên A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện thay mặt theo quy định là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Bên nhận ủy thác mua bán sản phẩm hóa (sau đây gọi tắt là Bên B):

Tên tổ chưc: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện thay mặt theo luật pháp là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Hai Bên thoả thuận và gật đầu ký phối kết hợp đồng ủy thác mua bán sản phẩm hóa với các điều khoản, điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của hòa hợp đồng

Bên A giao cho Bên B thực hiện tại mua bán sản phẩm hóa theo những điều kiện như sau:

Tên hàng hóa: …

Số lượng: …

Chất lượng: …

Cách thức đóng góp gói, bảo quản: …

Tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật: …

Điều 2. Thù lao ủy thác, phương thức và thời hạn thanh toán

Thù lao ủy thác:

Thù lao thực hiện … tại Điều 1 hòa hợp đồng này là: … đồng/ hàng hóa (Bằng chữ: …).

Thù lao tiến hành … trên Điều 1 hòa hợp đồng này là: … đồng/ sản phẩm & hàng hóa (Bằng chữ: …).

Tổng cùng tiền thù lao là: … đồng (Bằng chữ: …).

Phương thức thanh toán giao dịch (tiền mặt/ đưa khoản): …

Thời hạn thanh toán:

Thanh toán đợt … tại thời gian … là … đồng (Bằng chữ: …)

Thanh toán đợt … tại thời điểm nhận hoàng hóa là … đồng (Bằng chữ: …)

… (Bên A và Bên B thoả thuận những nội dung dung ví dụ và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 3. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện đúng theo đồng

Thời hạn tiến hành hợp đồng ủy thác:

Hợp đồng này được thực hiện tính từ lúc ngày Bên A và Bên B cam kết kết và ngừng khi Bên A xong xuôi các nhiệm vụ về thanh toán cho Bên B, đồng thời Bên B ngừng các nghĩa vụ về hoàng hóa cho Bên A theo chính sách tại đúng theo đồng này.

Thời hạn Bên B giao hàng hóa cho Bên A là: … ngày, tính từ lúc ngày …/ …/ …

Thời hạn Bên A thanh toán Đợt … cho Bên B là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

(Hoặc mặt A hoàn toàn có thể thoả thuận với mặt B về việc thanh toán tại thời gian nhận hàng hóa hoặc nhận sách vở chứng dìm quyền sở hữu hàng hóa (nếu có)).

Địa điểm chuyển hàng hóa:

Bên B phục vụ hóa cho bên A và bên A nhận sản phẩm & hàng hóa cho mặt B tại: số bên … con đường …, phường …, quận … , thành phố ….

Phương thức vận chuyển hàng hóa hóa:

Bên B phải giao hàng hóa và Bên A phải nhận hàng hóa theo đúng thời hạn cùng tại địa điểm đã thỏa thuận tại hòa hợp đồng này.

Trường hợp Bên B chậm giao hàng hóa thì Bên A rất có thể gia hạn; trường hợp hết thời hạn kia mà Bên B vẫn không hoàn thành các bước thì Bên A có quyền solo phương hoàn thành thực hiện phù hợp đồng và yêu cầu bồi hoàn thiệt hại.

… (Bên A và bên B thoả thuận những nội dung dung rõ ràng và ghi vào trong hòa hợp đồng này).

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của Bên A

Quyền của bên A:

Yêu cầu mặt nhận uỷ thác thông báo rất đầy đủ về tình hình triển khai hợp đồng này.

Không chịu trách nhiệm trong ngôi trường hợp mặt nhận uỷ thác vi phi pháp luật, trừ ngôi trường hợp mức sử dụng tại Điểm 2. 4 Khoản 2 Điều này.

Nhận hàng hóa (sản phẩm) theo đúng số lượng, hóa học lượng, phương thức, thời hạn và vị trí đã thỏa thuận tại vừa lòng đồng này.

Trường hợp sản phẩm & hàng hóa (sản phẩm) không bảo vệ nội dung yêu mong tại Điều 1 đúng theo đồng này, đồng thời bên B quan yếu khắc phục được trong thời hạn thỏa thuận hợp tác với bên A, thì bên A gồm quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu đền bù thiệt hại.

. … (Bên A và mặt B thoả thuận các quyền cụ thể khác cùng ghi vào trong phù hợp đồng này).

Nghĩa vụ của mặt A:

Cung cung cấp thông tin, tài liệu cùng phương tiện quan trọng cho việc tiến hành hợp đồng này.

Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý không giống cho mặt B.

Giao tiền, ship hàng theo đúng văn bản thoả thuận của hòa hợp đồng này.

Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp mặt B vi phi pháp luật mà vì sao do mặt A tạo ra hoặc do các Bên cụ ý có tác dụng trái pháp luật.

 … (Bên A và mặt B thoả thuận những nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong thích hợp đồng này).

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của Bên B

Quyền của mặt B:

Yêu cầu bên A hỗ trợ thông tin, tài liệu quan trọng cho việc triển khai hợp đồng này.

Xem thêm: Trẻ 2 Tuổi Ăn Gì ? Tư Vấn Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Bé 2 Tuổi

Nhận thù lao uỷ thác với các giá cả hợp lý khác.

Không chịu trách nhiệm về mặt hàng hoá đã chuyển giao đúng văn bản thoả thuận cho mặt A.

Yêu cầu mặt A giao dịch thanh toán tiền thù lao ủy thác theo thời hạn và thủ tục đã thỏa thuận tại thích hợp đồng này.

 … (Bên A và mặt B thoả thuận những quyền rõ ràng khác cùng ghi vào trong đúng theo đồng này).

Nghĩa vụ của mặt B:

Thực hiện nay mua bán sản phẩm hoá theo thỏa thuận hợp tác tại đúng theo đồng này.

Thông báo cho mặt A về các vấn đề có liên quan đến việc tiến hành hợp đồng này.

Thực hiện nay các chỉ dẫn của mặt A tương xứng với văn bản tại thích hợp đồng này.

Bảo quản ngại tài sản, tài liệu được giao để tiến hành hợp đồng uỷ thác này.

Giữ kín về những tin tức có tương quan đến việc tiến hành hợp đồng uỷ thác này.

Giao tiền, ship hàng theo đúng thoả thuận tại phù hợp đồng này.

Liên đới phụ trách về hành động vi phi pháp luật của bên A, nếu vì sao của hành vi vi bất hợp pháp luật đó có một trong những phần do lỗi của chính bản thân mình gây ra.

Không được uỷ thác lại cho mặt thứ ba thực hiện hợp đồng này, trừ ngôi trường hợp có sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của bên A.

… (Bên A và bên B thoả thuận những nghĩa vụ cụ thể khác với ghi vào trong hòa hợp đồng này).

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm luật hợp đồng

Tiền lãi vày chậm giao dịch thanh toán tiền thù lao ủy thác:

Trường hợp Bên A chậm thực hiện thanh tiền thủ lao ủy thác theo thỏa thuật tại đúng theo đồng này, thì nên trả lãi trên số tiền lờ đờ trả kia theo lãi suất vay nợ hết thời gian sử dụng trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán giao dịch tương ứng với thời hạn chậm trả.

Bồi thường thiệt hại:

Bên vi phạm nghĩa vụ phải bồi thường thiệt sợ theo nguyên lý của lao lý cho Bên bị vi phạm (nếu có).

Phạt vi phạm luật hợp đồng:

Bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một lượng tiền bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị phạm luật cho Bên bị vi phạm.

Điều 7. Chi phí khác

Chi phí … là: … đồng, do Bên … chịu trách nhiệm thanh toán.

Chi phí … là … đồng, do Bên … chịu trách nhiệm thanh toán.

Chi tầm giá … (Bên A và Bên A tự thoả thuận về nội dung các khoản chi phí khác và ghi rõ ràng vào trong hợp đồng này).

Điều 8. Phương thực giải quyết tranh chấp

Trong quy trình thực hiện hòa hợp đồng, ví như có sự việc phát sinh đề nghị giải quyết, thì hai Bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết và xử lý kịp thời, thích hợp tình cùng hợp lý. Trường hòa hợp không thỏa thuận được thì 1 trong các các Bên có quyền khởi khiếu nại tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo khí cụ của pháp luật.

Điều 9. Các văn bản khác

Bên A và Bên B đồng ý đã nắm rõ quyền, nghĩa vụ, tác dụng hợp pháp của chính bản thân mình và hậu quả pháp lý của vấn đề giao kết hợp đồng này.

Bên A và Bên B gật đầu thực hiện theo đúng các điều khoản trong phù hợp đồng này với không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi phiên bản gồm … trang, có mức giá trị pháp lý giống hệt và được giao cho Bên A … bản, Bên B … bản./. 

BÊN B

(Chữ ký, chúng ta tên và đóng dấu (nếu có))

Nguyễn Văn A

BÊN A

(Chữ ký, chúng ta tên cùng đóng dấu (nếu có))

Nguyễn Văn B

Trường hợp trong nội dung hỗ trợ tư vấn có điều gì khiến nhầm lẫn, chưa cụ thể hoặc thông tin nêu vào nội dung hỗ trợ tư vấn khiến người tiêu dùng chưa hiểu hết vụ việc hoặc gồm sự vướng ngại, thắc mắc, qui định Trần cùng Liên Danh rất mong mỏi nhận được ý kiến phản hồi của quý quý khách hàng qua qua tổng đài.