Excel đến helonhadat.com.vn 365 Excel đến helonhadat.com.vn 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Lưu ý: Các đánh dấu phiên bạn dạng chỉ rõ phiên bản Excel nhưng mà hàm được ra mắt. Hầu như hàm này không khả dụng trong số phiên phiên bản trước đó.

Bạn đang xem: Hàm tham chiếu nhiều điều kiện

Xem thêm: 19+ Cách Sử Dụng Gmail Hiệu Quả Hơn, Khai Thác Gmail Hiệu Quả Hơn

Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng vào Excel 2013 và toàn bộ các phiên phiên bản mới hơn.


Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tham chiếu bên dưới dạng văn bản tới một ô đơn trong một trang tính

Hàm AREAS

Trả về toàn bô vùng vào một tham chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một giá bán trị xuất phát từ một danh sách những giá trị

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về toàn bô cột trong một tham chiếu

Hàm FILTER

thanh lọc khoảng tài liệu dựa trên tiêu chuẩn do các bạn xác định

Hàm FORMULATEXT

*

Trả về phương pháp với tham chiếu đã mang đến dưới dạng văn bản

Hàm GETPIVOTDATA

*

Trả về dữ liệu lưu duy trì trong report PivotTable

Hàm HLOOKUP

Tra cứu giúp trong hàng trên cùng của một mảng với trả về quý giá của ô được chỉ báo

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc gửi lệnh để xuất hiện một tài liệu lưu lại trên một sever mạng, mạng nội bộ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để chọn 1 giá trị xuất phát điểm từ một tham chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về tham chiếu được chỉ báo vị một quý hiếm văn bản

Hàm LOOKUP

Tra cứu các giá trị trong một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu các giá trị vào một tham chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về giá trị khoảng cách tham chiếu từ một tham chiếu đã cho

Hàm ROW

Trả về số mặt hàng của một tham chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng số hàng trong một tham chiếu

Hàm RTD

Truy xuất dữ liệu thời gian thực xuất phát từ 1 chương trình có hỗ trợ tự động hóa hóa COM

Hàm SORT

Sắp xếp câu chữ trong một khoảng hoặc mảng

Hàm SORTBY

Sắp xếp câu chữ của một khoảng tầm hoặc mảng dựa trên giá trị vào một khoảng tầm hoặc mảng tương ứng.

Hàm TRANSPOSE

Trả về hoạn của một mảng

Hàm unique

 Trả về danh sách các giá trị duy nhất trong danh sách hoặc khoảng

Hàm VLOOKUP

Tra cứu trong cột thứ nhất của một mảng với di chuyển sang hàng để trả về giá trị của một ô

Hàm XLOOKUP

search kiếm khoảng chừng hoặc mảng cùng trả về một mục tương ứng với giá trị khớp đầu tiên tìm kiếm được. Nếu không tồn tại kết quả khớp, XLOOKUP có thể trả về kết trái khớp sớm nhất (xấp xỉ). 

Hàm XMATCH

Trả về vị trí tương đối của một mục vào mảng hoặc dải ô. 


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. đọc thêm về sự khác biệt.