MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 37/2022/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 mon 6 năm 2022

THÔNGTƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 9 ĐIỀU 3 VÀ MẪU SỐ 01 KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 109/2016/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM năm 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNGVÀ QUYẾT TOÁN kinh PHÍ THỰC HIỆN CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ, TỔNG ĐIỀU TRA THỐNGKÊ QUỐC GIA

Căn cứ Luật giá cả nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ quy định Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ cách thức sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều với Phụ lục Danh mụcchỉ tiêu thống kê nước nhà của phương pháp Thống kê ngày 12 mon 11 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 củaChính phủ nguyên tắc chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Tàichính;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài thiết yếu hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thông tư sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 9 Điều 3 và mẫu số 01 đương nhiên Thông tứ số109/2016/TT-BTC ngày 30 mon 6 năm năm 2016 của cỗ Tài chính quy định lập dự toán,quản lý, thực hiện và quyết toán gớm phí tiến hành các cuộc khảo sát thống kê, Tổngđiều tra thống kê lại quốc gia.

Bạn đang xem: Nobel y học 2016 vinh danh nhà khoa học nhật bản yoshinori ohsumi

Điều 1. Sửa đổi, té sung khoản9 Điều 3 và mẫu số 01 kèm theo Thông tứ số109/2016/TT-BTC ngày 30 mon 6 năm 2016 của cỗ Tài thiết yếu quy định lập dự toán,quản lý, áp dụng và quyết toán khiếp phí thực hiện các cuộc khảo sát thống kê, Tổngđiều tra thống kê lại quốc gia

1.Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản9 Điều 3 Thông tứ số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6năm năm nhâm thìn quy định lập dự toán, quản lí lý, áp dụng và quyết toán kinh phí đầu tư thực hiệncác cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê non sông như sau:

“a) Nghiệm thu, kiểm tra, tấn công mã số, làm cho sạch cùng hoàn thiệnphiếu điều tra thống kê: thực hiện khoán tiền công trên cơ sở tiền thù lao thuêđiều tra viên thống kê tích lũy số liệu; nút khoán rõ ràng tùy theo tính chất phứctạp của phiếu khảo sát thống kê trong những cuộc điều tra thống kê, nhưng về tối đakhông quá 7% tiền công chi trả khảo sát viên thống kê thu thập số liệu;

b) đưa ra xây dựng, nâng cấp, không ngừng mở rộng phần mềm giao hàng công tác điềutra thống kê (nếu nên thiết); đưa ra nhập dữ liệu từ phiếu khảo sát (phiếu giấy),chi khám nghiệm hiệu đính, tổng hợp tài liệu để tạo ra lập các đại lý dữ liệu; chi duy trìtrang tin tức điện tử; bỏ ra xuất bản các thành phầm điện tử về tác dụng điều trathống kê; triển khai theo lao lý về thống trị đầu tư ứng dụng technology thôngtin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31tháng 12 năm 2020 của Bộ thông tin và Truyền thông phát hành định mức tài chính -kỹ thuật chuyển động xuất bản; những văn bản hiện hành về chi ứng dụng công nghệthông tin và các định mức tài chính - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin với truyềnthông. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì điều tra chịu nhiệm vụ trong việcquyết định mức chi rõ ràng tối đa không vượt quá nguyên lý tại các văn bản nêutrên, bảo vệ tiết kiệm, hiệu quả, cân xứng với nguồn kinh phí được giao nhằm thựchiện công tác khảo sát thống kê.”.

2.Sửa đổi, bổ sung cập nhật Mẫu số 01 về Bảng kê bỏ ra trả thù lao cho khảo sát viên kèm theoThông bốn số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm2016 của bộ Tài chính quy định lập dự toán, cai quản lý, thực hiện và quyết toán kinhphí tiến hành các cuộc khảo sát thống kê, Tổng khảo sát thống kê nước nhà kèmtheo Thông tư này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tứ này cóhiệu lực thi hành từ ngày 08 mon 8 năm 2022.

2. Khi những văn bảnquy định về chế độ, định mức đưa ra dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửađổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa bằng văn bạn dạng mới thì áp dụng theo những văn bạn dạng sửa đổi,bổ sung hoặc rứa thế./.

Xem thêm: Bạn Nên Khám Thai Lần Đầu Khi Nào Nên Đi Khám Thai Lần Đầu Vào Thời Điểm Nào

Nơi nhận: - Ban bí thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - văn phòng và công sở Tổng túng bấn thư; văn phòng Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng thiết yếu phủ; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân tối cao; - tand nhân dân tối cao, truy thuế kiểm toán Nhà nước; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - cơ sở Trung ương các Hội, Đoàn thể; - Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, tp trực ở trong TW; - Cục soát sổ văn bản-Bộ bốn pháp; - Cổng TTĐT thiết yếu phủ; - Cổng TTĐT bộ Tài chính; - các đơn vị nằm trong BTC; - Lưu: VT, Vụ HCSN ( bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Võ Thành Hưng


ĐƠN VỊ: ........................

Mẫu số 01

(Ban hành dĩ nhiên Thông tứ số 37/2022/TT-BTC ngày 22 mon 6 năm 2022 của bộ trưởng bộ Tài chính)


BẢNG KÊ đưa ra THÙ LAO ĐIỀU TRA VIÊN

Tên cuộc khảo sát thốngkê/Tổng khảo sát thống kê:

Từ ngày ... Tháng...năm ... Mang lại ngày ... Tháng... Năm ..

Đơn vị: đồng


STT

Họ cùng tên

Địa chỉ

Số chứng tỏ thư/CCCD

Mã số thuế (nếu có)

Khối lượng các bước được nghiệm thu (phiếu)

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn sót lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

Đ

1

2

3

4

5

E

Cộng


Số tiền ý kiến đề nghị chi:.............................. Tổng số chi phí (Viếtbằng chữ: .........................)

(Kèm theo biên bạn dạng nghiệm thu khối lượng, quality công việc)


NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, bọn họ tên)

.... Ngày.... Tháng.... Năm ... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ DUYỆT THANH TOÁN SỐ TIỀN (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Bài viết liên quan