- cơ chế 1: các nguyên tố được xếp theo chiều tăng đột biến của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng tuân hoàn hóa học

- phép tắc 2: các nguyên tố bao gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- hiệ tượng 3: những nguyên tố bao gồm cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là đầy đủ electron có chức năng tham gia hình thành liên kết hóa học (electron phần ngoài cùng hoặc phân lớp kế quanh đó cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố chất hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng call là ô nguyên tố.

- Số vật dụng tự của ô nguyên tố đúng ngay số hiệu nguyên tử của yếu tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được bố trí theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) ra mắt các chu kì

- Chu kì 1: có 2 nhân tố $H,(Z=1)$ mang lại $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: có 8 nhân tố $Li,(Z=3)$ đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: tất cả 8 yếu tắc $Na,(Z=11)$ mang lại $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: bao gồm 18 yếu tắc $K,(Z=19)$ đến $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: bao gồm 18 yếu tắc $Rb,(Z=37)$ mang lại $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: tất cả 32 thành phần $Cs,(Z=55)$ đến $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: ban đầu từ yếu tắc $Fr,(Z=87)$ đến nguyên tố có $Z=110$, đấy là một chu kì chưa hoàn thành.

Xem thêm: Cây Cỏ Sữa Lá Nhỏ Có Công Dụng Gì? ? Công Dụng Thần Kì Của Loài Cỏ Sữa

c) Phân nhiều loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là các chu kì lớn.

$ Rightarrow$ nhận xét:

- những nguyên tố trong thuộc chu kì bao gồm số lớp electron đều bằng nhau và bằng số thứ tự của chu kì.

- mở đầu chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, ngay sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 sản phẩm cuối bảng là 2 họ nguyên tố có thông số kỹ thuật electron đặc biệt: Lantan và Actini.

+ bọn họ Lantan: có 14 nguyên tố thua cuộc $La,(Z=57)$ ở trong chu kì 6.

+ chúng ta Actini: tất cả 14 nhân tố sau $Ac,(Z=89)$ nằm trong chu kì 7.

3. đội nguyên tố

a) Định nghĩa

- đội nguyên tố là tập hợp những nguyên tố nhưng mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự như nhau, cho nên vì thế có đặc thù hóa học gần giống nhau và được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn tạo thành 8 đội A (đánh số từ bỏ IA mang đến VIIIA) với 8 đội B (đánh số trường đoản cú IB mang lại VIIIB). Từng nhóm là 1 trong những cột, riêng team VIIIB có 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một tổ có số electron hóa trị bằng nhau và thông qua số thứ tự của group (trừ nhị cột cuối của tập thể nhóm VIIIB).

* đội A:

- team A gồm 8 đội từ IA mang lại VIIIA.

- những nguyên tố đội A gồm nguyên tố $s$ với nguyên tố $p$:

+ nguyên tố $s$: nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) với nhóm IIA (kim nhiều loại kiềm thổ).

+ nhân tố $p$: đội IIIA đến VIIIA (trừ $He$).

- STT team = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số đồ vật tự của tập thể nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ nếu như $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ trường hợp $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ nếu $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* nhóm B:

- đội B tất cả 8 team được khắc số từ IIIB mang đến VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang bắt buộc trong bảng tuần hoàn.

- đội B chỉ gồm những nguyên tố của những chu kỳ lớn.

- đội B gồm những nguyên tố $d$ cùng nguyên tố $f$ (thuộc 2 sản phẩm cuối bảng).

- STT team = Số $e$ phần ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)